Medisinrapportering til DHP (Dyrehelseportalen)

Integrasjon mot Dyrehelseportalen (DHP), User Guide og regler 

Dyrehelseportalen (DHP) er et nettsted for registrering av helsedata, inseminasjon og uthenting av matkjedeinformasjon. Denne portalen lar veterinærene rapportere medisinen de bruker, slik at Mattilsynet og andre aktører kan motta data de ønsker fra DHP. Integrasjonen forklart i dette dokumentet gjør det mulig å rapportere medisinen som blir brukt direkte fra Provet Cloud. Det gjør rapporteringen så kjapp, korrekt og effektiv som mulig.  

Rapportering til DHP 

Når en konsultasjon er opprettet og medisin og diagnose er angitt, kan konsultasjonen sendes til en integrasjonsside og derfra rapporteres til DHP. Før den sendes må noen forholdsregler settes. 

Ansvarlig veterinær 

For at konsultasjonen skal være synlig på integrasjonssiden må den påloggede brukeren settes som ansvarlig veterinær på den aktuelle konsultasjonen. Dette angis når konsultasjonen opprettes, og det kan endres i delen «Generell info» på konsultasjonen. I bildet under er «David Bruce» ansvarlig veterinær, og det er også han som er logget på Provet Cloud. 

2021-01-06_08_38_14-DHP_rules_-_Google_Docs.png

Legg til produksjonskategori

Noen arter krever det at det rapporteres produksjonskategori, dette kan legges som en tag på kunden/produsenten i Provet Cloud: 

2023-01-11_09_18_41-Window.png

Produksjonskategoriene settes som en av følgende tag:

Melk

Egg

Kjøtt

Annen

Ved registrering på:

 • storfe må man velge mellom melkeproduksjon, kjøttproduksjon eller andre.
 • svin må man velge mellom kjøttproduksjon og andre.
 • høns må man velge mellom konsumeggproduksjon, slaktekylling og andre
 • kalkun må man velge mellom kjøttproduksjon og andre

Korrekt produksjonskategori kan også settes direkte i integrasjonssiden (forklares lenger nede i artikkelen)

For andre arter trengs ikke produksjonskategori å defineres, og nedtreksmenyen vises heller ikke.

 

Legg til legemiddel 

Når et legemiddel legges til konsultasjonen er det noen obligatoriske og noen valgfrie felt som har påvirkning på integrasjonen. Hvis konsultasjonen inneholder flere dyr, vil medisinen brukt legges til valgte dyr. Valgte dyr vises under “Pasient” i bildet under, enten individuelt dyr eller som gruppe.

27.png

Dato 

Obligatorisk felt. Dato for når medisinen ble gitt må angis.  

Veterinær 

Obligatorisk felt. Veterinæren som er lagt til i Legemiddeldialogboksen skal være lik veterinæren som er ansvarlig for konsultasjonen, dette blir registrert av integrasjonen og deretter bli sendt til DHP som en rapport knyttet til veterinæren som gir medisinen til pasienten.

Brukstype  

Obligatorisk felt. Riktig “Brukstype” må angis. Kun når brukstype er satt til “Administrert” eller “Utlevert” vil legemiddelet bli rapportert  til DHP. “Administrert” betyr at legemiddelet gis av veterinæren og “Utlevert” betyr at legemiddelet deles ut til eieren, f.eks. ved videre behandling hjemme. “Forskrevet” skal brukes når legemiddelet blir gitt av en farmasøyt. I disse tilfellene rapporterer apoteket legemiddelet som blir brukt, og veterinæren rapporterer ikke noe til DHP. 

Tilbakeholdelsestid 

Obligatorisk felt. Type legemiddel som gis vil påvirke om det skal settes en tilbakeholdelsestid eller ei. Dette for å forhindre at medisiner havner i menneskemat. Tilbakeholdelsestid settes på kjøtt, samt melk og egg. Sett korrekt antall dager i hhv kjøtt, melk, egg eller ev startnekt, tomme felt registreres som 0 dager i integrasjonssiden.

Bruksområde 

Obligatorisk felt. Velg grunnen til bruken av angitt medisin. Velg enten “Sjukdom”, “Forebyggende” eller “Annet”. 

Diagnose  

Obligatorisk felt. Medisin kan ikke rapporteres hvis det ikke er angitt noen diagnose, og diagnosen må settes i Legemiddeldialogboksen (og ikke Diagnosedialogboksen slik den i andre tilfeller blir satt). Grunnen er at diagnosen må kobles til en spesifikk medisin. Samme type medisin kan også brukes til forskjellige diagnoser, og for å kunne indikere dette må diagnosen angis i Legemiddeldialogboksen. Om samme diagnose brukes på flere legemidler i en konsultasjon, holder det å legge på diagnosen en gang, på et legemiddel. Integrasjonen vil deretter automatisk fylle ut den samme diagnosen på resten av de gitte legemidlene.

DHP integrasjonssiden 

Om integrasjonen er aktivert vises en brun DHP knapp på pasientsiden, og denne åpner DHP integrasjonssiden. 

2021-01-06_10_17_15-Norwegian_-_DHP_regler_og_quick_guide__general_cusomers.docx_-_Google_Docs.png

Siden åpnes i en ny fane

28.png

 1. Bruk datofeltene på toppen av siden for å sette ønsket tidsperiode. Standard periode er 14 dager. 
 2. Aktiv og pålogget bruker vises. 
 3. Avdeling vises. I eksempelet over har brukeren tilgang til 2 avdelinger, men den ene avdelingen har ingen konsultasjoner for rapportering til DHP. 

Klikk på en konsultasjon for å velge den og vise dens detaljer: 

2023-01-11_09_05_15-Window.png

De eneste verdiene som kan endres på konsultasjonen i integrasjonssiden er dyreslag/art og produksjonskategori.

Dyreslag/Art:

Dyreslag hentes fra pasienten i Provet Cloud og mappes mot artene som kreves for DHP, men ved første gangs bruk av integrasjonen må korrekt art settes manuelt.

Produksjonskategori:

Hvis tags med korrekt produksjonskategori er definert på kunden i Provet Cloud, overføres det automatisk over til integrasjonssiden. Er produksjonskategori feil, kan den manuelt endres i integrasjonssiden. Men for å spare tid og antall klikk for veterinæren, anbefales det å sette denne kategorien på kundenivå i konsultasjonen, da vil alle pasienter som tilhører denne kunden/produsenten automatisk få korrekt produksjonskategori.

2023-01-13_13_21_57-DHP___Mozilla_Firefox.png

Ikonene i konsultasjonslisten 

På venstre siden vises en liste over alle konsultasjonene til pålogget bruker.  Klikk "Uferdig" for å vise de ennå ikke rapporterte konsultasjonene, og "Ferdig" for å vise de som allerede er rapportert.

 

 

image1.png 

Konsultasjonen er ferdigstilt. Dette er en status som settes i Provet Cloud-status, og at konsultasjonen er ferdigstilt betyr at konsultasjonen er ferdig og at en sluttdato eksisterer. 

image2.png

Valideringsfeil 

image3.png

Klar for å sendes til DHP 

image4.png

Sendt til DHP 

image5.png

Avvist av DHP 

image6.png

Konsultasjonen er ikke ferdigstilt. Dette er også en status som settes i Provet Cloud, at konsultasjonen ikke er ferdigstilt betyr at konsultasjonen fremdeles er aktiv og at kun startdato eksisterer. 

Endre i en konsultasjon 

Klikk på ønsket konsultasjon for å velge den, og endringer som allerede er satt i konsultasjonen vises. Hvis en endring ønskes må denne gjøres i konsultasjonen i Provet Cloud, for så å lastes ned på nytt til integrasjonssiden ved å bruke knappen "Last ned fra Provet igjen".  

 1. Gå tilbake til Provet Cloud (forrige fane i nettleseren) 
 2. Åpne den gjeldende konsultasjonen 
 3. Åpne legemiddel dialogboksen 
 4. Gjør ønsket endring og lagre 
 5. Gå tilbake til integrasjonssiden (neste fane i nettleseren) 
 6. Velg konsultasjonen hvis den ikke er valgt 
 7. Bruk knappen “Last ned konsultasjonens innhold”

image14.png

Eneste gang selve integrasjonssiden skal editeres er hvis ikke medisinen blir funnet i medisinlisten API tilbyr via DHP integrasjonen. Mapping må da skje manuelt, start søket med å skrive inn de 4 første bokstavene i medisinen:

image25.png

Last ned alle konsultasjoner eller kun innholdet i den valgte konsultasjon 

Om nye konsultasjoner er opprettet og de skal lastes inn i integrasjonssiden, brukes «Last ned på nytt» knappen på venstre side. 

2023-01-11_09_08_51-Window.png

Er en endring gjort på en allerede nedlastet konsultasjon i Provet Cloud, velg konsultasjonen og klikk «Last ned konsultasjonens innhold» i bunnen av siden for å laste inn endringen til integrasjonssiden.  

Send alle / kun en konsultasjon som en rapport til DHP 

Hvis alle konsultasjonene er avsluttet og klar for sending er det mulig å sende alle samtidig med knappen "Send alle". Er det behov for endringer velges aktuell konsultasjon, ønskede redigeringer endres, klikk så “Lagre og send» for å rapportere kun den aktuelle konsultasjonen.

2023-01-11_09_11_00-Window.png

Sjekk om storfe finnes i Husdyrregisteret 

Når et storfe er registrert blir det gjort et oppslag mot Husdyrregisteret for å sjekke om individnummeret eksisterer eller ei. Hvis det ikke eksisterer, gis en validering. Det er mulig å sende en rapport på storfeet uansett, klikk avkrysningsruten “Send likevel” for å bekrefte. Individnummeret må være på korrekt format og kan ikke endres i integrasjonssiden, er en skrivefeil i individnummeret må den endres i Provet Cloud på pasientvisningen, lagres og lastes ned til integrasjonssiden på nytt for at endringene skal vises. 

2023-01-11_09_15_10-Window.png

Ferdigstilte konsultasjoner 

Når en konsultasjon er ferdigstilt er det ikke lenger mulig å legge medisiner til den. I integrasjonssiden vil konsultasjonen bli flyttet til “Ferdig” når den er rapportert til DHP og ferdigstilt. Dette skjer først neste gang integrasjonssiden åpnes:

2023-01-11_09_16_40-Window.png

Side som lister feil (error page) 

Hvis det oppstår en feil på integrasjonssiden, vises den på hovedsiden som viser konsultasjonen, men alle feilene vises også på feilsiden.

image12.png

På bildet over eksisterer ikke individnummeret på pasienten i konsultasjon 132. Klikk på konsultasjonsnummeret for å åpne denne konsultasjonen direkte. 

Det eksisterer to typer feil: 

Valideringsfeil 

Disse feilene genereres fra integrasjonssiden, og betyr at det finnes en feil må løses i Provet Cloud. F.eks som om produsentnummeret ikke er lagt til på klienten. 

Eksterne feil fra DHP 

Disse feilene genereres av DHP når du sender rapporten. Det kan for eksempel være hvis indivinummer eller dyre-id har feil format som i dette bildet:

image18.png

Om en konsultasjon består av produksjonsdyr og en katt eller en hund ble behandlet på samme gårdsbesøk, er det ikke noe problem om katten eller hunden også blir rapportert på i tillegg til kyrne. Dette er bekreftet fra Animalia.

 

Feil på klientens data

Om du opplever feilen i bildet under, "Feil på klientens data: Du har ikke tilstrekkelige rettigheter til denne tjenesten" må du først logge på DHP portalen og fullføre registreringen av din bruker der da Animalia krever at brukeren ligger inne i deres system. Brukernavn må opprettes og bruker må registrere seg med veterinærnummer, reseptID osv knyttet til sin bruker, og registreringen må være helt fullført før det er mulig å sende data via Provet Cloud sin integrasjon.

2023-05-11 10_47_03-.png

Regler 

Livslang tilbakeholdelsestid 

Tilbakeholdelsestid = -1 på integrasjonssiden betyr livslang tilbakeholdelsestid. Denne innstillingen har en egen sjekkboks i legemiddeldialogboksen i konsultasjonen:

image27.png

 Dette vises som -1 i integrasjonsiden:

image22.png

Det er også mulig å merke et dyr som ikke skal brukes til mat ved å klikke i avmerkingsboksen “Ikke for matproduksjon” i pasientprofilen. Er sjekkboksen satt vil all medisin gitt til denne pasienten bli satt til livslang tilbakeholdelsesfrist automatisk:

image10.png

Dyrets ID-felt 

Ulike dyreslag bruker forskjellige ID-felt i Provet Cloud, f.eks bruker et storfe «Individnummer» mens hest bruker «Passnummer». Logikken med å finne dyrets ID: 

Når en konsultasjon hentes fra Provet Cloud, sjekkes de forskjellige dyreID-feltene for å se om de har ID-nummer registrert eller ei i følgende rekkefølge:  

- Individnummer 

- Mikrochip-ID 

- Registrer nummer 

- Passnummer 

Etter å ha sjekket feltene, og om alle er tomme, vil navnefeltet bli sjekket. 

Hvis navnet bare består av tall, streker eller mellomrom (111-22 eller 222 11 eller 111-2222 33), vil navnet bli lagt til “Individnummer” -feltet på DHP-integrasjonssiden. 

Hvis navnet har noen bokstaver eller andre spesialtegn, vil “Individnummer” være null.  

Sjekk av bruker 

Integrasjonen husker den påloggede brukeren når integrasjonssiden åpnes, og den vil huske brukeren i 3 timer med mindre du logger ut eller bytter bruker. Integrasjonen sjekker deretter om veterinær-ID’en er endret etter at den opprinnelige økten ble opprettet (f.eks. Ved å bruke "Switch user" -funksjonen), og den vil bli oppdatert om nødvendig. 

Denne sjekken skjer kun på oppstartssiden (siden med Provet Cloud-maskot og lastelinjen), og blir kun utløst når du kommer til integrasjonssiden første gang ved å trykke på integrasjonsknappen i Provet Cloud. 

Pålogget brukersjekk er datamaskin- og nettleserspesifikk. Brukeren må logge inn en gang til hvis nettleser eller datamaskin endres. 

Begrensninger 

I dagens løsning kan det kun være en diagnose per medisin. 

Angi nødvendige innstillinger 

For at integrasjonen skal kunne brukes må nødvendige innstillinger settes. 

To-faktor autentisering (2FA)

For å kunne rapportere til DHP krever Animalia at 2FA er aktivert i Provet Cloud. Denne funksjonaliteten blir skrudd på når DHP integrasjonen legges til systemet. Husk å ha SMS'er tilgjengelig i systemet da 2FA sender ut SMS med koden for pålogging til bukerne. Les mer om 2FA i denne arktikkelen.

Land innstilling 

Land må settes til Norge, rapportering til DHP skal kun være mulig for norske klinikker. Sett innstillingen i  

 • Innstillinger -> Avdeling -> Avdelingsprofil 

2021-01-06_12_46_30-https___awstest.provetcloud.com_846_organization_administration_department__prof.png

Avansert funksjonalitet for tilbakeholds perioder 

Funksjonalitet for tilbakeholdsperioder må være aktivert, med denne funksjonaliteten kan korrekt beregning for tilbakeholdstider utregnes. Aktiver dette i: 

 • Innstillinger -> Avdeling -> Avdelingsinnstillinger -> Aktiver numeriske tilbakeholdsperioder

2021-01-06_12_51_07-https___awstest.provetcloud.com_846_organization_administration_department__prof.png

Brukerinnstilling  

For at en veterinær skal kunne rapportere brukt medisin, krever DHP at brukers Veterinær ID og Resept ID er registrert. Sett ID’ene på 

 • Innstillinger -> Brukere -> Rediger bruker

2021-01-06_12_54_27-https___awstest.provetcloud.com_846_organization_administration_users_.png

MERK: Det kreves også at bruker har logget på DHP-portalen minst en gang for at integrasjonen skal virke, det er et krav fra Animalia. 

Innstilling for produksjonsdyr 

En funksjon som gjør at systemet aktiveres også for produksjonsdyr må settes, med denne innstillingen skrudd på vil korrekte felt vises slik at informasjon som kun er aktuell for produksjonsdyr kan angis. Skru på denne funksjonaliteten i  

 • Innstillinger -> Avdeling -> Aktiver produksjonsdyregenskaper

2021-01-06_12_57_34-https___awstest.provetcloud.com_846_organization_administration_department_.png

Administrasjonsmetode må aktiveres for legemidler

 • Innstillinger → Avdeling → Medicine administration methode

Registrer nødvending informasjon på pasient- og klientprofilen og på legemiddel 

Pasientprofil 

Når innstillingene ovenfor er angitt, vil produksjonsdyrfelter vises i pasientprofilen. Legg til “Individnummer” om dyret er storfe, dette er identifikasjonsnummeret som vil bli sendt til DHP for å identifisere storfe. Ulike dyr bruker forskjellige ID-felt, logikken rundt hvordan Provet Cloud finner de korrekte IDene blir beskrevet i kapittelet “Regler”. “Stallens / gårdens navn” kan legges til, og det kan også merkes i dyreprofilen hvis dyret ikke må brukes til matproduksjon.

pasted_image_0.png

Klientprofil 

På klientprofilen kan “Produsentnummer” angis i tillegg til en eller flere “Lokalitet”(er) sammen med en tilhørende kommentar. Det er også her kunden blir merket som “Produksjonsdyrkunde”.

23.png

Legemiddel 

Når et nytt legemiddel legges til må “Standard brukstype” og “Tilbakeholdelsestid” inkluderes. “Standard brukstype” skal settes til “Administrert” eller “Utlevert” for at legemiddelet skal kunne rapporteres til DHP. “Administrert” betyr at legemiddelet gis av veterinæren og “Utlevert” betyr at legemiddelet deles ut til klienten for behandling av pasienten, f.eks. ved behandling hjemme. “Forskrevet” skal brukes når legemiddelet blir gitt av en farmasøyt. I disse tilfellene rapporterer apoteket legemiddelet som blir brukt, og veterinæren rapporterer ikke noe til DHP. 

“Tilbakeholdelsestid”-alternativene kommer frem ved å klikke “Vis tilleggsfelt” i «Legg til legemiddel», og felt for tilbakeholdelsestid vises. Legg til felt for kjøtt, melk og egg, og legg standard tilbakeholdelsestid i dager. Startnekt / Doping brukes foreløpig ikke.

24.png

En liste som definerer legemiddelets brukstype er også nødvending, opprett listen i 

 • Innstillinger --> Elementer og lister --> Lister +Legg til lister

25.png

Denne listen skal inneholde følgende 

26.png

Husk også å aktivere denne lista.

Tagger

Legg til tag for å definere produksjonskategorier ved å gå på Innstillinger --> Elementer og Lister --> Tagger. Velg "+ Legg til" og definer type som navn, velg farger etter eget ønske og velg at taggen skal brukes på pasientsiden:

2023-01-11_09_18_41-Window.png

Følgende produksjonskategorier må defineres som tags:

Melk

Egg

Kjøtt

Annen

 

 

Oppdatert

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.