E-recept förskrivning

Den här artikeln visar hur man skapar ett svenskt e-recept.

Snabblänkar:
E-recept från konsultation
E-recept utanför konsultation
Flera djur på samma recept
E-recept till organisationnummer
Faktureringstjänsten och organisationsnummer
Vanliga fel
Licenspreparat
Extempore
Övervakning av e-recept

Inställningar

Den här funktionen kräver att den svenska e-receptfunktionen är aktiverad och konfigurerad, se manualen E-recept inställningar.

 

Faktureringstjänsten och organisationsnummer

Om man har faktureringstjänsten aktiverad på sitt Provet Cloud ska man vara särskilt uppmärksam vid förskrivning av e-recept till företag. Kom då ihåg att bocka ur avgiften på receptformuläret, vi kan i nuläget inte fakturera företag, endast privatpersoner, för receptavgift.

NOTERA: Om det på kunduppgifterna även, utöver företagets uppgifter, noterats en privatpersons uppgifter och receptet förskrivs till denna person, sänds fakturan till privatpersonen på dennes folkbokföringsadress (om du inte bockar ur avgiften på receptformuläret).

Instruktioner

E-recept kan göras från antingen konsultationen eller från patientsidan direkt, beroende på inställningarna. Den här guiden täcker båda dessa scenarier. Det finns två olika arbetsflöden för att lägga till ett e-recept, den här guiden visar det förenklade arbetsflödet. E-recept som görs med standardarbetsflödet kan göras på samma sätt men stegen är något annorlunda. Skillnaderna finns beskrivna i manualen E-recept inställningar.

1. Skapa ett e-recept från en konsultation

Du kan skapa e-recept från avsnittet Behandlingsartiklar på konsultationen. Klicka på den blå plusknappen för att öppna fönstret E-recept.

image11.png

E-receptdialogen är uppdelad i tre delar: grundinformationen, lägga till en artikel och listan över redan tillagda artiklar.

Grundinformation

Informationen inkluderar förskrivaren, apoteket och kundinformation.

Förskrivaren väljs automatiskt för att vara den aktiva användaren och det kan inte ändras. Den som skickar e-receptet måste också vara samma person som den som skapar det.

E-receptet kan riktas till ett specifikt apotek eller det kan skickas som ett öppet e-recept till "Receptbrevlådan" dit alla apotek har tillgång, så kunden kan hämta medicinen på valfritt apotek.

För kundinformation fylls de flesta fält automatiskt från kundkortet. Alla obligatoriska fält är markerade med gult. För kund-ID finns det alternativ att antingen använda personnummer, födelsedatum eller organisationsnummer för företag.

OBS:

 • Om inget apotek har valts, dvs e-receptet ska till den s k "Receptbrevlådan", är kundens ID-nummer en obligatorisk information som ska läggas till, ingen annan identifieringsmetod är tillåten. 
 • Då du inte har hela personnumret utan bara de 6 första siffrorna kan du ändå förskriva. I fältet ID typ väljer du "Födelsenummer", skriver in födelsedata (se hur i nedan bild) och sen kryssar du bort "Receptbrevlådan" på vänster sida och söker upp det apotek som kunden ska gå till.

 


 

Förskrivning till organisationsnummer

Ska du förskriva till företag, dvs ett organisationsnummer, istället för till en person ska du på kundkortet ange att denna kund är av typen företag, lägga till organisationsnumret samt säkra att fältet Personnummer inte är ifyllt.
På receptets övre högra ruta Kunduppgifter ska nu fältet ID typ ha automatiskt ifyllts med Organisationnummer.

Faktureringstjänsten och organisationsnummer

Det kan man förskriva om faktureringstjänsten inte är aktiverad och kundtypen i fråga är Företag och att organisationsnumret finns med på kundens detaljer. 

 

Vanliga fel

 • Förskrivarens inställningar saknar förskrivar-ID (veterinärnummer)
 • Avsändaren är inte densamma som förskrivaren
 • Det saknas personnummer på kunddetaljerna
 • Ett personnummer istället för organisationsnummer är inskrivet i fältet för organisationsnummer på kunddetaljerna
 • Datum i fält Giltig till är ifyllt / ifyllt felaktigt, det behöver inte fyllas i då alla recept automatiskt får giltighetsdatum satt då det sänds till eHälsomyndigheten, dvs när du klickar på knappen Spara och skicka.
 • Du försöker förskriva två eller flera olika förpackningsstorlekar av samma läkemedel på samma e-recept - får man inte enligt eHälsomyndigheten. Skriv ett recept per förpackningsstorlek.
 • Du försöker förskriva två eller flera olika styrkor av samma läkemedel på samma e-recept - får man inte enligt eHälsomyndigheten. Skriv ett recept per styrka.

 

2. Lägg till artiklar

Den andra delen lägger till artiklar i e-receptet. Det är möjligt att lägga till mediciner eller lagervaror. Sökningen använder en färdiggjord lista med de flesta läkemedel och förnödenheter som finns på den svenska marknaden. Sökningen kan filtreras till att endast omfatta registrerade läkemedel, godkända eller icke-godkända och endast veterinärmedicinska eller även humanläkemedel. Det är också möjligt att använda tidigare skapade recept som bas för ett nytt recept.

image16.png

Sökningen startas och görs automatiskt genom att skriva in sökordet. Sökresultaten visar namn, beredning och styrka samt om de är godkända för användning och om det är ett veterinärt läkemedel. Genom att klicka på läkemedelsnamnet är det också möjligt att se fullständig FASS-information om läkemedlet i ett nytt fönster. Läkemedlet kan sättas in i e-receptet genom att klicka på den gröna bockrutan längst ute till höger.

image1.png

När ett läkemedel har valts stängs sökningen och nu kan informationen i e-receptet för det specifika läkemedlet läggas till. Överst kan namnet på läkemedlet ses. Därefter kan doseringsinstruktionerna läggas till. Den blå FASS-knappen öppnar ett utdrag från FASS beträffande doseringsinstruktioner där den relevanta delen kan kopieras manuellt. Det är också möjligt att använda klinikens egna textmallar (endast vid inställningen Förenklat flöde). Slutligen kan språket i själva e-receptet väljas. Om inget språk väljs kommer det att vara svenska.

image9.png

 

I nästa steg anger du specifikationerna för e-receptet.

 • Dosering, användning, ändamål: fritextfält. Text kan skrivas manuellt eller kopieras in från annan källa
 • Språk: behöver endast väljas om språket ska vara annat än programmets / användarens
 • Antal förpackningar: förpackningsstorlek för det valda läkemedlet
 • Expeditionsintervall: hur lång tid som minst måste gå mellan expedieringarna vid fler uttag än 1
 • Tidsenhet: dag/vecka/månad (definition av nummervärdet i fält Expeditionsintervall)
 • Första uttag senast: datum då första uttaget senast måste ske
 • Giltigt till: fram till vilket datum receptet är giltigt
 • Syfte: välj mellan Terapi, Profylax och Metafylax
 • Typ av djuridentitet: individer (specifikt utvalda patienter), grupp, besättning
 • Djur: djurets/djurens namn (eller nummer om produktionsdjur)
 • Djurslag: hund, häst, katt osv
 • Antal uttag: hur många uttag kan göras på receptet

Flera djur på samma recept

Du kan - om läkemedlet, doseringen och styrkan ska vara densamma för alla djur - förskriva ett läkemedel för mer än ett djur på samma e-recept. Välj in patienterna i fältet "Djur". I övriga fält, t ex dosering, förpackning, antal mm förskrivs receptet på vanligt vis om djuren ska dela på en (1) förpackning. Om djuren ska ha varsin förpackning förskriv samma antal förpackningar som antal djur.

När receptet sänds till eHälsomyndigheten skapar vår integration till dem ett separat recept per djur. E-receptet i Provet Cloud kommer dock att förbli så som du förskrev, dvs flera patienter på samma e-recept.

Karenstider

Längst ner kan du definiera läkemedlets karenstider. En ny kan läggas till genom att trycka på den markerade knappen. Det lägger till ett nytt fält där typ och varaktighet för karenstiden kan definieras. Om karenstiden är tillsvidare, kan varaktigheten lämnas som noll (0). När du har gjort det klickar du på den gröna bocken längst ner för att spara informationen och stänga rutan.

image2.png

Förskrivna läkemedel

De förskrivna läkemedlen listar de artiklar som redan har lagts till i e-receptet. Objekten kan redigeras vid behov eller raderas. Det måste finnas minst en artikel i e-receptet så att den sista artikeln inte kan raderas. Lägg till en ny artikel först och radera sedan den gamla artikeln om en felaktig artikel lades till av misstag första gången.

image8.png

Klicka på "Spara" för att spara e-receptet som ett utkast och sedan på den blå skickasymbolen,
eller på knappen "Spara och skicka" (endast vid inställningen Förenklat flöde) för att skicka e-receptet till eHälsomyndigheten. Utkastet kan fortfarande redigeras. När e-receptet har skickats kan det inte redigeras längre.

image18.pngimage4.png

Efter att ha skickat e-receptet krävs autentiseringen av förskrivaren. Det finns tre alternativ: autentisering av SMS, e-post eller lösenord. SMS och e-post betyder att lösenordet skickas till användarens telefon eller e-post. Lösenordsautentisering innebär att användaren måste ha ett förutbestämt lösenord för autentiseringen. Välj autentiseringsmetod och tryck på ”Välj”.

image13.png

Ange ditt lösenord eller den mottagna autentiseringskoden som är en 6-siffrig kod och tryck på "Autentisera". Fönstret informerar dig om vilket e-post eller telefonnummer autentiseringen skickades.

image17.png

Därefter börjar systemet skicka e-receptet. Detta tar vanligtvis bara några sekunder.

image15.png

Om e-receptet godkändes kommer systemet att meddela detta.

image7.png

E-receptet är nu tillgängligt för kunden att hämta ut. Du kan också se e-receptets status i tabellen. Detaljerna i e-receptet kan ses från ögonknappen men e-receptet är inte längre redigerbart.

image21.png

Om inställningarna för meddelande är aktiverade, kommer kunden att få ett SMS till sin telefon, eller e-post om inget telefonnummer angetts, som informerar om att e-receptet är redo att hämtas ut på apoteket. Innehållet i meddelandet kan definieras i inställningarna.

image14.png

Om inställningarna för att lägga till en avgift för förskrivningen av ett e-recept är aktiverade läggs avgiften (artikeln) automatiskt till konsultationen. Detta används oftast för att täcka kostnaderna för att skapa e-recept.

E-recept utan konsultation

Det är också möjligt att lägga till ett recept utan konsultation. Detta måste aktiveras från inställningarna med inställningen "Tillåter att skapa e-recept som kassaförsäljning utan konsultation".

image20.png

När detta är aktiverat är det möjligt att skapa e-recept från både kund- och patientsidan. Patientsidan visar patientens tidigare e-recept och möjligheten att lägga till ett nytt. Kundsidan visar alla e-recept som förskrivits till kundens samtliga djur.

image19.png

Du skapar receptet på samma vis som på konsultationen, med undantag för ett nytt fält i dialogen, ovanför spara-knapparna. Genom att markera den här rutan när systemet skickar e-receptet kommer systemet att skapa en ny faktura för kunden och lägga till avgiften som anges i inställningarna.

image3.png

Denna faktura kan sedan skickas till kunden. Klicka på fakturasymbolen som nu dykt upp ute till höger eller gå till rubriken Fakturor.

image5.png

 

 

Förskrivning av licenspreparat

För att förskriva licensläkemedel i Provet Clouds E-recept använder man sig av en artikel som kallas Licensläkemedel e-förskrivning. Den hittar man enklast genom att söka på "licens" i fältet för Lägg till medicin. Obs att filtret behöver vara inställt på Icke godkänd: 
E-rec_licens.png

Då öppnas fler fält där bland annat preparatnamn och licensnummer fylls i. (Licensmotivering görs i KLAS/E-hälsomyndighetens webbverktyg som vanligt, innan läkemedlet kan förskrivas.) 

E-rec_licens_2.png

Det färdiga receptet sparas och skickas på samma sätt som beskrivits ovan. 

 

Extemporeförskrivning

De flesta färdiga extemporeberedningar finns inlagda i Provet och kan hittas genom att söka på substansnamn eller APL. Obs att filtren måste vara inställda på Icke godkänd samt Human- och veterinärläkemedel:

Extempore1.png

Hittar man inte önskad beredning kan man skapa sitt eget extemporerecept genom att välja lämplig ATC-kod eller substans. Befintliga koder och substanser får man upp genom att söka på extempore: 

Extempore_2.png

Det fullständiga receptet på den önskade beredningen skrivs i fältet för Dosering, användning, ändamål. Det färdiga receptet sparas och skickas enligt instruktion ovan. 

 

Övervakning av E-recept

Det är möjligt att se alla e-recept som gjorts i systemet på fliken "E-recept" som du når via "Kunder och patienter". Från den här funktionen kan du söka efter alla skapade e-recept och använda de olika filtren för att hitta specifika e-recept.

image10.png

Se även här: 

E-recept inställningar

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.