Kund, patient och konsultation för produktionsdjur

Kundkortet:

I kundkortet behövs en del extra information fyllas i på en kund som driver verksamhet för produktionsdjur. Det krävs person-eller organisationsnummer (beroende på företagsform), PPN (produktionsplatsnummer för där verksamheten bedrivs). Flertalet hästar saknar fortfarande PPN och för dessa kan istället användas 0000 (4 st nollor). Distrikt ska också anges. Det distrikt som verksamheten bedrivs inom. Koder för distrikt finns på SJV:s hemsida (SJV:s koder). Produktionsform enligt den kodlista SJV tillhandahåller.

kund_prod.jpg

Bedriver kunden verksamhet med nötkreatur, ska samtycke för hämtning/uppdatering av CDB (Centrala djurdatabasen) registreras. Se separat manual.

OBS! När samtycke registrerats och godkänts av Jordbruksverket, uppdateras CDB automatiskt varje dygn.

 

Patientkortet:

Om hämtning/uppdatering sker via CDB (endast nötkreatur), uppdateras patientkortet automatiskt, annars behövs en del fält fyllas i manuellt. De gulmarkerade fälten är obligatoriska om rapportering till Jordbruksverket ska kunna ske. Kryssrutan för Ej till livsmedelsproduktion är dock inte tvingande i rapporteringssyfte, men ska kryssas i manuellt om ett djur behandlats eller att det av annan orsak bestämts att slakt för livsmedel inte är aktuellt.

patient_prod.jpg

Bokning av tid i tidboken för besök på en gård:

Välj bokningstyp (om bokningstyp används) och skriv en besöksorsak, välj därefter Typ av bokad tid –  Gårdsbesök.

I en del fall är patienten okänd vid bokningstillfället. Sök då fram kunden och välj om patienten är okänd, det PPN du ska besöka. Patient kan väljas när konsultationen startas. I de fall patienten/patienterna är kända, välj även patient vid bokningstillfället.

tid_prod.jpg

Starta konsultationen på det sätt du arbetar på, från överblicken eller i tidboken.

Om inte tidboken används, öppna den aktuella kundens kundkort och välj Ny konsultation på höger sida av skärmen (om du vet vilken patienten är, väljer du patient innan du startar konsultationen). När konsultationen är startad ser fönstret lite annorlunda ut än om du redan har en patient vald, se bild nedan.

kons_prod.jpg

Till höger i bild kan du välja enskilda patienter/individer från det aktuella PPN:et. Bocka för den patient du ska ha i konsultationen och tryck på Välj patienter. Patienten blir då tillagd som en enskild patient/individ, men kan dela samma journaltext och/eller få individuella anteckningar också om du väljer in fler patienter i konsultationen. Dessa måste dock väljas enskilt från patientlistan. Du kan också söka efter en patient i de övre sökfälten som syns i bilden.

grupp_prod.jpg

Skulle det vara ett besättningsbesök, behöver du välja alla patienter i den övre vänstra kryssrutan och därefter ange att du vill rapportera det som ett besättningsbesök, innan du trycker på Välj patienter. Skulle det vara någon/några individer som behöver separat journalanteckning, väljer du den patienten på samma sätt som i bilden ovan i samma konsultation som besättningsbesöket, innan du skriver anteckningen.

pat_prod.jpg

Är patienten tex. en grupp kalvar, skapar du en ny patient genom att skapa en sk. anonym grupp. På höger sida i konsultationen väljer du istället att skapa en grupp. Välj djurslag, PPN, antal patienter i gruppen och i beskrivning anger du ett namn som förklarar patienttypen, tex: Grupp kalvar * 7, innan du sparar.

OBS! Endast ett PPN per konsultation. Provet föreslår antal djur i gruppen med det antal djur som finns i hela besättningen.

skapa_grupp.jpg

Journalföringen kan alltså ske på flera patienter i samma konsultation, men du behöver ange om tex en diagnos eller kliniska anteckning ska läggas till på en, flera eller alla patienter. Provet föreslår och fyller automatiskt i kryssrutan för alla patienter och det är här du behöver göra ett val innan du sparar diagnosen eller den anteckning du gjort/valt.diagnos_prod.jpg

I bilden nedan kan du se hur det kan se ut med olika diagnoser på flera patienter.

flera_diagnos_prod.jpg

 

Samma arbetssätt gäller för hela konsultationen. Nedan, en bild på var du väljer patient för en klinisk anteckning.

klin_prod.jpg

 

När du ordinerar medicin kan du även här välja en, flera eller alla patienter som ska samma medicin och dosering. Provet räknar ut priset efter doseringen och efter antal patienter automatiskt. Skulle du inte vilja ha denna debiteringshjälp behöver du kryssa i rutan som på bilden nedan heter No multiplier. Då debiteras endast beloppet för en patient och dos.

med_prod.jpg

När du är klar med konsultationen går du vidare ”som vanligt” och anger avvaktar utskrivning.

Rapportering av djursjukdata för produktionsdjur kan följas i separat manual.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.